Ekerö Kommun

Arkitektur för digitalt kundmöte

Utmaning

Oavsett hur stor eller liten en kommun är finns samma förväntningar på digital service från dess medborgare, samt på samverkan och delaktighet i nationella initiativ från regering och samverkansparter.

För en mindre kommun är det avgörande med en genomtänkt målarkitektur för det digitala kundmötet för att kunna prioritera och genomföra initiativ.

”Som kommun stöttar vi många olika verksamheter i sin digitalisering och har ett viktigt uppdrag att förvalta våra skattepengar på ett effektivt sätt. Med vår nya målarkitektur har vi nu ett gemensamt språk och förhållningssätt, styrande principer och en riktning i vårt utvecklingsarbete. Det hjälper oss att utveckla ett ännu bättre kundmöte!”


– Maria Svenson, Utvecklingschef, Ekerö Kommun

Bakgrund

Att utveckla Ekerö kommuns digitala kundmöte är en central del i kommunens digitala strategi för att bli en än mer attraktiv kommun att bo och verka i. Kommunen vill möta kunder utifrån deras behov och leverera service på ett så effektivt sätt som möjligt.

Ett stort arbete pågår med utveckling av den digitala plattformen inom de respektive förvaltningarna och målarkitekturen behövdes som en samordnande plattform.

Uppdrag

Uppdraget var att ta fram en målarkitektur som skapar förutsättningar för ett digitalt kundmöte som är tillgängligt för alla.

Arkitekturen skulle tillhandahålla den övergripande bild och vägledning kommunen behövde för att utveckla it-miljön med målsättning att uppfylla den satta strategin för det digitala kundmötet. Den skulle tydligt vara förankrad i förväntningar, behov, riktning, strategier och lagkrav.

Ansvarig för uppdragets utförande har varit Per Molin.

Resultat och nytta

Kommunen har idag en målarkitektur som tar hänsyn till och stöttar de framtagna strategier och den riktning kommunen vill utvecklas mot. Arbetet har även resulterat i framtagande av principer för att styra och stödja utvecklingsarbetet.

Ramverk att använda vid upphandlingar har tagits fram

Ett första steg mot en gemensam arbetsprocess har definierats.

En referensarkitektur att använda vid framtagning av specifika läsningar finns.

En förvaltningsplan som säkerställer att målarkitekturen är uppdaterad är framtagen.

För att hålla ihop hela arbetet har en roadmap och handlingsplan för etablering och utveckling av målarkitekturen fastställts. I den finns utöver utveckling av den digitala plattformen även kopplingar mellan projekt, behov av resurser och processer identifierade.Top