Per Molin - Samverkan för nationell standard av e-tjänst

Har din digitala agenda stöd i arkitekturen?

På Adaptit ser vi att det inom offentliga organisationer, både centralt och på förvaltningsnivå är vanligt att man tagit fram agendor som skall peka ut riktningen för den digital transformationen. Det är inte lika vanligt är det att det finns en målarkitektur som samma organisation genom ledning och verksamhet kan ta stöd i för att realisera denna transformation.

Kraven och förväntningarna på offentlig organisationer är stora och målgrupperna som skall tillgodoses finns inom alla delar av samhället, privatpersoner, företag, skola, vård, miljö och fritid för att nämna några. Detta innebär även att offentliga organisationer måste hantera en IT-utveckling för väldigt skilda verksamhetsområden så effektivt och kostnadsmedvetet som möjligt.

Vi har noterat hos många av våra kunder att utan en IT-struktur som ger stöd i detta arbete riskerar man oönskade vägval och felaktig design, system med överlappande funktionalitet och förmågor samt avvikelser från vedertagna standarder. Sammantaget skapar detta ett kostnadsdrivande IT-landskap med stora verksamhetsrelaterade utmaningar.

Hur ser det ut i just din organisation? Vilket stöd har ni i arbete med valet att etablera, utveckla och avveckla system, applikationer och tjänster? Finns det en struktur som stödjer eller förhindrar beteenden, vägval och design och beskriver system, dess komponenter och deras förhållande till varandra?  Efter vilka principer och ramverk upphandlar ni funktioner och verksamhetsstöd? Vilka förmågor och tjänster ser ni era målgrupper behöva framöver, och hur stödjer systemlandskapet denna förflyttning?

Top