Myndighet

införande av digitalt diariehanteringssystem

Resultat

Effekten av det nya systemet och den standardiserade arbetsprocessen var att arbetet optimerades och blev mycket mer tidseffektivt. För att stötta medarbetare togs en utförlig och lättillgänglig instruktion fram där process och uppgifter finns beskrivna.

Läs fler referensuppdrag här

”Det var väldigt belönande och tacksamt att se vilka framsteg och tidsbesparingar som gjordes med det nya systemet på plats”

Bakgrund

På verksamheten infördes ett nytt digitalt diariehanteringssystem. Under en övergångsperiod behövde verksamheten hjälp med att börja arbeta enligt det nya arbetssättet.

Uppdrag

Medarbetare hade behov av utbildning och stöttning i det nya systemet, därför togs ett gemensamt arbetssätt och rutiner fram. Dessutom behövde de nya processerna identifieras genom workshops och kartläggning.

Utmaning

Innan det nya arbetssättet infördes hade processerna varit till stor del manuella och personberoende, dessutom var de utformade så att personliga tolkningar kunde göras. Nu behövde medarbetare börja arbeta på ett helt nytt sätt.

 

 

Top