Sverige för UNHCR

Avtalshantering inom IT-funktionen

Resultat

På kort sikt har Sverige för UNHCR kunnat realisera kostnadsbesparingar inom respektive avtalsområde men även att tydliggöra ansvarsfördelningar mellan Sverige för UNHCR och respektive extern partner i syfta ett skapa förutsättningar för bättre samverkan. I det långsiktiga perspektivet har vi säkerställt att avtalen inte utgör hinder för framtida förflyttningar. 

Läs fler referensuppdrag här

 

”Adaptit har hjälpt oss att göra en översyn av avtal, förhandlat om existerande avtal och rådgivit vid nya avtal. För oss har det inneburit en tydlig beskrivning av vad vi tar på oss samt synliggjort vår motparts ansvar”.

– Jesper Isaksson, CFO, Sverige för UNHCR

Bakgrund

Sverige för UNHCR behövde utveckla sin digitala förmåga och sina tekniska lösningar, i det arbetet ingick att göra en översyn av gällande IT-avtal, dels för att kunna sänka kostnader men även för att skapa förutsättningar för att driva koordinerad digital transformation.

Uppdrag

Sverige för UNHCR behöver en IT-miljö som är anpassad för nya arbetssätt och säkerställer att nuvarande och framtida IT-avtal stödjer verksamhetsmålen. IT-avtal för ett flertal verksamhets-områden behövde ses över eller förhandlas om. 

 

Ansvarig för uppdragets utförande har varit Magnus Andersson

Utmaning

En framgångsfaktor för att kunna driva digital transformation är bland annat att befintliga avtalsstrukturer skapar rätt förutsättningar för samverkan med externa partners. Sverige för UNHCR upplevde att det saknades en tydlighet inom flera av deras gällande avtal. Detta tog sig uttryck i viss osäkerhet gällande ansvar mellan parterna men även kring hur kostnader skulle delas och hur Sverige för UNHCR ska kunna ta del av ny innovation från sina partners.

 

 

Top