avtalshantering

Kostnader för IT utgör i de flesta organisationer en väsentlig del av budgeten och för att optimera användare av IT-budgeten krävs det att företag både har koll på och förstår sina IT-avtal. Avtalshantering och granskning är dock en komplicerad uppgift som kräver resurser och kompetenser som många företag saknar. Genom att kontinuerligt arbeta med översyn och kvalitetssäkring av IT-avtal finns det potential att snabbt hitta kostnadsbesparingar. Vi på Adaptit hjälper våra kunder med just detta, vi erbjuder ett helhetsgrepp kring hantering av IT-avtal. Vi kan hjälper företag att göra en avtalsöversyn för att säkerställa att de får det som de betalar för. Vi erbjuder också stöd vid omförhandling, upphandling och avtalstecknande.

 

Erbjudande inom avtalshantering

Vi erbjuder olika typer av leveranser kopplat till våra kunders önskemål och ambitionsnivå:

Avtalsgranskning

Vi går igenom ett eller flera avtal för att säkerställa att avtalet är tydligt och att kunden inte debiteras för tjänster eller produkter som inte leverera.

Avtal vs nyttjande

Vi går igenom om avtalen speglar det faktiska användandet.

Avtalsförhandling

Vi hjälper kunden att omförhandla avtal med syftet att antingen hitta besparingar eller andra önskade effekter – det kan t ex handla om att förbättra relationen mellan kund och leverantör eller att säkerställa att kunden har flexibilitet att omförhandla eller gå ur ett avtal kopplat till kundens strategiska agenda.

Upphandling

Vi hjälper kunden genom hela processen för upphandling, från att scanna marknaden, ordna leverantörsträffar, kravställa, utvärdera och teckna avtal.

Referenscase: Proaktiv avtalshantering

Läs mer om hur vi på Adaptit hjälpt Sverige för UNHCR göra kostnadsbesparingar genom proaktiv avtalshantering av deras IT-avtal, för att i sin tur kunna realisera deras övergripande tillväxtmål.

LÄS MER HÄR

Blogg om avtalshantering

Du som sitter som chef med budgetansvar idag. Hur ser det ut i din organisation? Arbetar du aktivt med översyn av dina IT-avtal? Finns det en inköpsfunktion som aktivt bidrar? Samverkar du med andra aktörer inom eller utanför din organisation för att dela på kostnader? Är leverantörerna proaktiva och hjälper till att se över avtalen med sikte på framtida behov?

LÄS MER HÄR

Adaptits konsulter

Genomlysning eller uppbyggnad av avtalsstrukturer för att stödja våra uppdragsgivares förflyttning mot en digitaliserad och snabbrörlig verksamhet tillhör våra dagliga sysselsättningar. Läs mer om våra kollegor som arbetar med detta:

LÄS MER HÄRTop