Kommungemensam strategi och handlingsplan för digitalisering

Leder och driver arbetet med att fastställa kommungemensam strategi för verksamhetsutveckling genom digitalisering. I huvuduppdraget ingår även en workshopserie för kommunledning samt framtagande av handlingsplaner för respektive verksamhet i syfte att stödja den gemensamma strategin. I uppdraget ingår också att stödja och operativt leda utvalda aktiviteter i handlingsplanerna. I uppdraget ingår också att hålla samman kommungemensam utveckling.

Top