fördelar med öppna data

Fördelar med Öppna Data

Vad finns det för fördelar med Öppna data? Många inom offentlig sektor har satt sig in i, förstått och fått upp ögonen för nyttan och fördelarna med att publicera Öppna data. Redan idag kan medborgare i några kommuner i Sverige dra nytta av applikationer och webbsidor som levererar värdeskapande information baserat på öppna data.

Att öppna upp och tillgängliggöra den data som finns inom bland annat kommunal verksamhet syftar till att, som det står i ett nytt EU-direktiv[1], ”stimulera innovation inom produkter och tjänster”. Tanken är, att genom öppna data från olika typer av offentlig verksamhet tillsammans med modern informationsteknologi, kunna utveckla en större kunskapsbas. Kunskapsbasen kommer att kunna användas för att skapa fler värdeskapande produkter och tjänster för oss medborgare att använda.

Genom korsanvändning mellan olika källor av öppna data från offentlig verksamhet kommer vi få reda på det vi inte visste att vi inte visste. Den samlade mängden av Sveriges, men i förlängningen även Europas, öppna data kommer fungera som en guldgruva att utvinna råmaterial från!

Större transparens

Vi som medborgare kommer få möjlighet att uppleva en helt ny typ av transparens och öppenhet från våra offentliga verksamheter. Samtidigt som vår insyn i det offentliga ökar skapas också möjlighet att få tillgång till nya och förbättrade tjänster så som chat-bots på kommunernas hemsidor och appar med värdeskapande funktioner. Det kan exempelvis handla om enkla tjänster som information kring om en parkeringsplats för rörelsehindrade utanför restaurangen på hörnet är ledig eller inte, men även med komplexa tjänster där flera parter är inblandade i olika delar.

Självklart finns även en ambition om att mer insyn kan få som följd att vår känsla av demokrati och medbestämmande ökar och att det bidrar till att motverka misstankar om till exempel korruption och andra lagöverträdelser.

Effektiviserat arbete

Mycket tyder även på att svenska kommuner och regioner som tar till sig området kommer kunna arbeta effektivare över tid. Resursintensivt arbete kopplat till exempelvis offentlighetsprincipen kan effektiviseras och till viss del automatiseras med stöd av öppen data. Det kan handla om utlämnande av information om en förvaltnings konterade fakturor eller offentliga handlingar efter genomförda upphandlingar. Även samhällsutvecklingen och samhällsplanering skulle kunna ske på ett nytt sätt genom att använda öppna data från många olika typer av källor. Åldersfördelning i bostadsområden, var skolor ligger och olycksstatistik i trafiken skulle kunna vara källor till planering av säkrare skolvägar.
Bara fantasin, och självklart lagar, sätter gränserna här.

I takt med att kommuner etablerar mer tillgång till information i form av öppen data är det också rimligt att anta att företag är mer motiverade att söka sig till och expandera i det som upplevs som moderna, digitaliserade, innovativa och transparenta omgivningar. Företag som får tillgång till öppna data kan rimligtvis också utveckla värdeskapande produkter och tjänster för kommunens medborgare. Det bör med andra ord skapas flera vinna-vinna situationer av att öppna upp och publicera data från alla slags offentliga verksamheter i större omfattning än idag.

Sammanfattningsvis kan man säga att få har nytta av den data som är inlåst i offentlig verksamhets IT-system idag. Vi behöver släppa den fri och skapa möjlighet för alla att dra nytta av den.

[1] Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2019/1024

 

———-

 

Är du nyfiken på oss? Kontakta oss eller följ Adaptit på Linkedin för de senaste uppdateringarna!  
Top